سرویس تطبیق چهره و تطبیق فعالیت از روی ویدیو

این سرویس یک تصویر چهره و یک ویدیو و یک فعالیت خواسته شده را به عنوان ورودی می‌گیرد و کارهای زیر را انجام می‌دهد:

  • احراز هویت بین چهره و ویدیو را انجام می‌دهد.
  • فعالیت درخواست شده را با فعالیت انجام شده در ویدیو تطبیق می‌دهد.

POST https://rest.ai.sotoon.ir/image/authentication/v1/matchvideoface

کلید نوع عنوان توضیحات
Grpc-metadata-token String توکن توکنی که از اوشن دریافت کرده‌اید
کلید نوع عنوان توضیحات
reference_image String تصویر مرجع تصویر ورودیِ مرجع، انکود شده به صورت base64
query_video String ویدیوی ورودیِ کوئری، انکود شده به صورت base64 ویدیوی کوئری، برای تطبیق چهره با تصویر مرجع و تطبیق فعالیت با فعالیت مورد نظر.ویدیوهای ضبط شده بایستی بین ۵ تا ۲۰ ثانیه بوده و فعالیت مد نظر به صورت تناوبی تکرار شود.
activity Number آی‌دی فعالیت خواسته شده فعالیت مورد نظر برای تطبیق با ویدیو.جزییات بیشتر در جدول بعدی.

ویدیوهای ضبط شده بایستی بین ۵ تا ۲۰ ثانیه بوده و فعالیت مد نظر به صورت تناوبی تکرار شود.

آی‌دی فعالیت توضیحات لینک کلیپ ویدیوی مثال
1 Stop_Sign: نشان ایست لینک
2 Swiping_Down: کشیدن دست از بالا به پایین لینک
3 Swiping_Left: کشیدن دست از راست به چپ لینک
4 Zooming_In: زوم کردن با دست لینک
5 Drumming_Fingers: تکان دادن انگشتان به صورت طبل زدن لینک
6 Thumb_Up: انگشت شست به بالا لینک
7 Thumb_Down: انگشت شست به پایین  لینک

فیلدهای خروجی درصورت موفقیت درخواست (کد ۲۰۰)

کلید نوع عنوان توضیحات
faceStatus String وضعیت مچ شدن صورت موجود در تصویر و ویدیو وضعیت چهره ‌می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:  RESULT_STATUS_SAME: تصویر و ویدیو مربوط به یک هویت هستند.  RESULT_STATUS_DIFFERENT: تصویر و ویدیو مربوط به دو هویت متفاوت هستند.  RESULT_STATUS_ERROR: خطا در پیدا کردن چهره (برای فهمیدن اینکه خطا چه بوده به فیلد error مراجعه می‌کنیم).
normalizeDistance Number فاصله‌ی نرمال شده بین چهره مرجع و چهره کوئری هر چه منفی‌تر باشد (یعنی منفی باشد و قدر مطلق آن بزرگتر باشد)، دو چهره به همدیگر نزدیکترند.هر چه مثبت‌تر باشد (یعنی مثبت باشد و مقدار آن بزرگتر باشد)، دو چهره از همدیگر دورترند.
activityStatus String وضعیت فعالیت وضعیت فعالیت ‌می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:  RESULT_STATUS_SAME: فعالیت انجام شده در ویدیو با فعالیت خواسته شده منطبق است (یکی هستند).  RESULT_STATUS_DIFFERENT: فعالیت انجام شده در ویدیو با فعالیت خواسته شده متفاوت است.  RESULT_STATUS_ERROR: خطا در تطبیق فعالیت (برای فهمیدن اینکه خطا چه بوده به فیلد error مراجعه می‌کنیم).
activityConfidence Number میزان اطمینان مدل از درستی تطبیق فعالیت (عددی بین ۰ و ۱)
error String خطا NO_ERROR: بدون خطا  NO_FACE: خطای «چهره‌ای در تصویر وجود ندارد»  MULTI_FACES: خطای «چند چهره در تصویر وجود دارد»  VIDEO_CORRUPTED: خطای «ویدیوی ورودی خراب است»  SHORT_VIDEO: خطای «ویدیو بیش از حد کوتاه است»  LONG_VIDEO: خطای «ویدیو بیش از حد بلند است»
کلید نوع عنوان توضیحات
message String پیام توضیح علت بروز خطا

خروجی:

برای ارسال درخواست به این سرویس از طریق postman میتوانید از این collection استفاده کنید:

Postman MatchVideoFace Collection

دقت کنید بعد از وارد کردن collection در postman باید مقدارهای $token و $base64_reference_image و $base64_query_video و $activity را با مقدارهای دلخواه خود پر کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید