سرویس تطبیق چهره از روی عکس

این سرویس دو تصویر چهره‌ی ورودی می‌گیرد و احراز هویت بین دو چهره را انجام می‌دهد (آیا دو چهره مربوط به یک هویت است یا خیر).

POST https://rest.ai.sotoon.ir/image/authentication/v1/matchimageface

کلید نوع عنوان توضیحات
Grpc-metadata-token String توکن توکنی که از اوشن دریافت کرده‌اید
کلید نوع عنوان توضیحات
reference_image String تصویر مرجع تصویر ورودیِ مرجع، انکود شده به صورت base64
query_image String تصویر کوئری تصویر ورودیِ کوئری، انکود شده به صورت base64

فیلدهای خروجی درصورت موفقیت درخواست (کد ۲۰۰)

کلید نوع عنوان توضیحات
status String وضعیت مچ شدن دو تصویر وضعیت ‌می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:  RESULT_STATUS_SAME: دو تصویر مربوط به یک هویت هستند.  RESULT_STATUS_DIFFERENT: دو تصویر مربوط به دو هویت متفاوت هستند.  RESULT_STATUS_ERROR: خطا در پیدا کردن چهره (برای فهمیدن اینکه خطا چه بوده به فیلد error مراجعه می‌کنیم).
normalizeDistance Number فاصله‌ی نرمال شده بین چهره مرجع و چهره کوئری هر چه منفی‌تر باشد (یعنی منفی باشد و قدر مطلق آن بزرگتر باشد)، دو چهره به همدیگر نزدیک‌ترند.هر چه مثبت‌تر باشد (یعنی مثبت باشد و مقدار آن بزرگ تر باشد)، دو چهره از همدیگر دورترند.
error String نوع خطا NO_ERROR: بدون خطا.  NO_FACE: خطای «چهره‌ای در تصویر وجود ندارد»  MULTI_FACES: خطای «چند چهره در تصویر وجود دارد»
کلید نوع عنوان توضیحات
message String پیام توضیح علت بروز خطا

خروجی:

{"status":"RESULT_STATUS_SAME","normalizeDistance":-0.5163724,"error":"NO_ERROR"}

برای ارسال درخواست به این سرویس از طریق postman میتوانید از این collection استفاده کنید:

Postman MatchImageFace Collection

دقت کنید بعد از وارد کردن collection در postman باید مقدارهای $token و $base64_reference_image و $base64_query_image را با مقدارهای دلخواه خود پر کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید