زیربخش توکن‌ها

برای مدیریت توکن‌های کاربر در IAM از این دستور استفاده می‌شود.

دستور list برای دیدن لیست دستورهای تعریف شده در یک فضای کاری استفاده می‌شود:

برای دریافت اطلاعات یک توکن می‌توانیم از دستور get استفاده کنیم. برای این کار به شناسه‌ی یکتا (UUID) توکن مورد نظر احتیاج داریم.

برای پاک کردن یک توکن به سادگی از دستور delete در این زیربخش استفاده می‌کنیم.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید