زیربخش ابزارها

این زیربخش شامل دستورهای کاربردی خاص است.

دستور identify برای شناسایی یک کاربر بر اساس یک توکن استفاده می‌شود.

نکته: توجه کنید برای انجام این دستور، باید کاربر انجام‌دهنده‌ی دستور، در فضای کاری گلوبال دارای نقش iam-identifier باشد وگرنه به این سرویس دسترسی نخواهد داشت.

دستور authorize برای چک کردن دسترسی یک کاربر به یک سرویس به کار می‌رود. در مثال زیر بررسی کرده‌ایم آیا هویت دارای UUID که در قسمت identity مشخص کرده‌‌ایم، می‌تواند اکشن get را در مسیر مشخص شده در path در سرویس wormhole انجام دهد یا نه.

نکته: توجه نمایید که برای استفاده از سرویس identify و authorize نیاز است که کاربر شما به ترتیب دارای نقش‌های iam-identifier و iam-authorizer باشد. برای دریافت این دسترسی از طریق تیکت پشتیبانی اقدام نمایید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید