زیربخش مدیریت کاربران

با استفاده از امکانات این زیربخش می‌توانیم کاربران را در یک فضای کاری (workspace) مدیریت کنید. راهنمای این بخش به صورت زیر است:

دستورات این زیر بخش برپایه‌ی فضای کاری (WorkspaceBased) هستند، یعنی حتما برای اجرای هر دستور، مثلا لیست کردن کاربران، باید یک فضای کاری یکتا مشخص شود.

نکته: هر فضای کاری با یک شناسه‌ی یکتا (UUID) مشخص می‌شود. همچنین می‌توانید با استفاده از جفت نام انگلیسی سازمان (organization) و نام فضای کاری نیز آن (workspace) را مشخص نمایید. توجه فرمایید که همه‌ی نام‌ها به بزرگی و کوچکی حساس (case-sensitive) هستند.

برای مثال این دو دستور معادل هستند و به یک فضای کاری یکتا اشاره می‌کنند.

با استفاده دستور list می‌توانیم کاربران را لیست کنیم.

با استفاده از دستور get می‌توانیم اطلاعات یک کاربر را با استفاده از ایمیل او در یک ورک‌اسپیس دریافت نماییم.

با دستور invite می‌توانیم یک کاربر را به یک فضای کاری دعوت کنیم و با دستور delete می‌توانیم کاربر را از یک فضای کاری پاک نماییم.

برای حذف یک کاربر از یک فضای کاری هم می‌توان از ایمیل (mail) آن استفاده کرد یا با استفاده از شناسه‌ی (uuid) کاربر آن را مشخص کرد.

با دستور suspend می‌توان یک کاربر در یک فضای کاری را معلق نمود و با دستور activate آن را مجددا فعال کرد.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید