وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس ماشین مجازی

وضعیت فعلی chevron_left
error
9/21/2021 9:29:29 PM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Sep 21, 2021, 10:46:33 PM عملیات با موفقیت به پایان رسید
error
6/26/2021 9:29:25 PM

شروع عملیات بروزرسانی و جابجایی سرورهای افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Jun 26, 2021, 10:28:11 PM اتمام عملیات
error
6/15/2021 9:30:00 PM

شروع عملیات بروزرسانی سرورهای افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Jun 15, 2021, 11:51:30 PM پایان عملیات به روزرسانی سرورهای افرانت-سهند
error
5/25/2021 9:30:02 PM

شروع عملیات بهینه سازی سرور های کامپیوت در افرانت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در افرانت-سهند
May 26, 2021, 6:00:00 AM پایان عملیات بهینه سازی سرورهای کامپیوت در افرانت- سهند
error
4/3/2021 1:11:28 PM

اختلال در کامپیوت شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Apr 4, 2021, 8:30:00 AM اختلال برطرف شد
error
1/5/2021 5:15:58 PM

اختلال در سرویس

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Jan 5, 2021, 8:38:51 PM اختلال برطرف شد
error
1/2/2021 8:29:00 PM

اختلال به دلیل انجام عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
  • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Jan 3, 2021, 12:02:31 AM اتمام عملیات