وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس ذخیره سازی

وضعیت فعلی chevron_left
error
8/29/2021 7:33:08 PM

اختلال در سرویس استوریج به دلیل عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Aug 29, 2021, 11:59:37 PM اتمام عملیات
error
8/16/2021 7:30:00 PM

افزایش پارشیالی لیتنسی به دلیل انجام عملیات فنی روی هایوپس افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Aug 17, 2021, 12:29:50 AM اتمام عملیات بروی سرویس استوریج در دیتا سنتر افرانت
error
7/26/2021 8:03:04 PM

اختلال بر روی سرویس s3 در حال رفع مشکل هستیم.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jul 26, 2021, 8:34:49 PM اختلال برطرف شد.
error
7/25/2021 7:28:55 PM

اختلال و افزایش لیتنسی در سرویس s3 به دلیل انجام عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jul 25, 2021, 10:11:19 PM پایان عملیات بهینه سازی
error
7/25/2021 8:47:00 AM

اختلال در سرویس s3 افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jul 25, 2021, 9:30:00 AM اختلال در سرویس s3 افرانت برطرف شد.
error
6/27/2021 7:33:14 PM

افزایش پارشیالی لیتنسی به دلیل انجام عملیات فنی روی هایوپس افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jun 27, 2021, 10:28:49 PM پایان عملیات
error
6/27/2021 7:33:14 PM

افزایش پارشیالی لیتنسی به دلیل انجام عملیات فنی روی هایوپس افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jun 27, 2021, 10:27:26 PM پایان عملیات
error
6/21/2021 10:03:52 AM

اختلال در استوریج افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jun 21, 2021, 10:45:19 AM اختلال برطرف گردید
error
6/9/2021 12:55:39 PM

اختلال بروی اس تری در افرانت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jun 9, 2021, 1:29:16 PM اختلال برطرف گردید
error
5/31/2021 11:50:00 AM

شروع عملیات فنی- امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 31, 2021, 3:20:00 PM پایان عملیات فنی بر روی هایوپس افرانت
error
5/30/2021 7:42:22 PM

شروع عملیات فنی : امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 30, 2021, 10:36:24 PM عملیات فنی به اتمام رسید
error
5/29/2021 7:27:51 PM

شروع عملیات فنی : امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 30, 2021, 1:45:58 AM عملیات به اتمام رسید
error
5/23/2021 7:28:43 PM

به دلیل انجام عملیات فنی، امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس وجود دارد.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 23, 2021, 11:42:43 PM اتمام عملیات
error
5/15/2021 7:29:48 PM

افزایش پارشیالی Latency

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 15, 2021, 10:30:00 PM وضعیت نرمال شد.
error
5/10/2021 7:30:01 PM

افزایش پارشیالی Latency

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 11, 2021, 4:33:59 AM وضعیت نرمال شد.
error
4/25/2021 7:29:11 PM

به دلیل انجام عملیات فنی، ممکن است شاهد اختلالات لحظه ای باشید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Apr 25, 2021, 9:19:00 PM اتمام عملیات
error
4/24/2021 7:26:56 PM

اختلال به دلیل انجام اپریشن

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Apr 25, 2021, 1:28:08 AM اختلال به اتمام رسید.
error
3/11/2021 11:01:12 AM

اختلال

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Mar 11, 2021, 11:13:41 AM اختلال به اتمام رسید
error
3/9/2021 9:30:43 PM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Mar 10, 2021, 12:04:22 AM اتمام عملیات
error
3/6/2021 9:51:05 PM

افزایش latency

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Mar 6, 2021, 9:56:42 PM برطرف شد.
error
2/28/2021 1:10:34 PM

(S3) اختلال در افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 28, 2021, 1:19:20 PM اختلال برطرف شد
error
2/27/2021 11:53:19 PM

اختلال به دلیل انجام اپریشن

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 28, 2021, 4:00:07 AM اتمام عملیات
error
2/24/2021 12:17:37 PM

افرا s3 اختلال

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 24, 2021, 12:22:52 PM اختلال برطرف شد.
error
2/23/2021 12:13:23 PM

15 :43 اختلال بروی سرویس استوریج افرا s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 23, 2021, 12:23:11 PM اختلال برطرف شد - ۱۵:۵۳
error
2/15/2021 8:30:22 PM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۱۲:۰۰

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 16, 2021, 3:45:41 AM اتمام اپریشن در ساعت ۰۷:۱۵
error
2/14/2021 8:30:16 PM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۱۲:۰۰

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 15, 2021, 3:45:39 AM اتمام اپریشن در ساعت ۰۷:۱۵
error
2/14/2021 2:15:06 AM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۵:۴۲

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 14, 2021, 2:31:35 AM در ساعت ۶:۰۱ اپریشن پایان یافت.
error
2/13/2021 8:38:44 PM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۱۲:۰۸

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 14, 2021, 1:43:58 AM اپریشن در ساعت ۵:۱۴ صبح به پایان رسید.
error
2/8/2021 8:51:33 PM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
error
2/8/2021 8:51:33 PM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 8, 2021, 11:49:53 PM عملیات به پایان رسید
error
2/6/2021 9:28:09 AM

اختلال به دلیل انجام اوپریشن روی s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 6, 2021, 12:42:00 PM اتمام عملیات
Feb 6, 2021, 12:21:16 PM اختلال به دلیل انجام اوپریشن روی s3
Feb 6, 2021, 12:13:31 PM اتمام عملیات
error
2/5/2021 9:18:46 PM

اختلال در s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 5, 2021, 10:09:58 PM اختلال برطرف شد.
error
2/5/2021 6:01:56 PM

مشکل در S3 افرا (یکی از نود های گیت وی)

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 5, 2021, 8:27:32 PM اختلال برطرف شد
error
2/5/2021 2:55:01 PM

اختلال در s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 5, 2021, 3:42:15 PM اختلال برطرف شد
error
2/5/2021 6:54:57 AM

اختلال در استوریج افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 5, 2021, 7:59:25 AM اختلال برطرف شد
error
2/3/2021 8:57:02 AM

اختلال بروی سرویس s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Feb 3, 2021, 9:09:29 AM اختلال برطرف گردید
error
1/9/2021 9:30:26 PM

افزایش لیتنسی در سرویس ذخیره سازی هایوپس به دلیل اپریشن

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jan 10, 2021, 1:22:29 AM اتمام اپریشن
error
12/23/2020 10:11:40 PM

اختلال در ذخیره سازی و در حال رفع مشکل

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Dec 23, 2020, 11:58:42 PM مشکل برطرف شد.
error
12/5/2020 10:30:38 PM

اختلال و افزایش لیتنسی در سرویس ذخیره سازی هایوپس به دلیل عملیات مینتننس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Dec 6, 2020, 1:38:26 AM اتمام عملیات
error
12/1/2020 9:15:32 AM

اختلال در سرویس ذخیره سازی هایوپس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Dec 1, 2020, 10:19:11 AM مشکل برطرف گردید
Dec 1, 2020, 10:19:11 AM مشکل برطرف گردید
error
11/28/2020 8:30:00 PM

اختلال و افزایش لیتنسی به دلیل عملیات مینتننس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Nov 28, 2020, 10:22:49 PM اتمام عملیات
error
11/28/2020 8:30:00 PM

اختلال و افزایش لیتنسی به دلیل عملیات مینتننس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Nov 28, 2020, 10:19:55 PM اتمام عملیات
error
11/24/2020 4:30:00 AM

به دلیل اکستند کردن هایوپس بروی اختلال S3 و RBD

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Nov 24, 2020, 6:47:14 AM اتمام عملیات
error
11/15/2020 10:32:47 PM

بهینه سازی سیستم ها

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Nov 16, 2020, 1:22:52 AM پایان عملیات
error
7/11/2020 11:10:15 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
 • پایگاه داده در افرانت-سهند
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-سهند
 • تبدیل گفتار به نوشتار
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
 • تبدیل نوشتار به گفتار
Jul 11, 2020, 11:59:53 AM مشکل برطرف شد
Jul 11, 2020, 11:58:50 AM سرویس پایگاه داده به حالت عادی برگشت.
Jul 11, 2020, 11:55:23 AM اینترنت برگشت.
Jul 11, 2020, 11:45:00 AM اینترنت افرانت به کلی قطع شد.
Jul 11, 2020, 11:26:01 AM برق دیتاسنتر افرانت دچار مشکل شده و تمام سرویس‌های این دیتاسنتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. در حال پیگیری از افرانت هستیم
error
7/4/2020 8:47:50 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jul 4, 2020, 9:55:13 AM کیسه high cap از ۱۳:۴۲ برگشته. کیسه high iops برای دیوار هنوز مشکل داره و در حال بررسی هستیم.
Jul 4, 2020, 8:49:05 AM در حال بررسی مشکل هستیم.
error
6/30/2020 2:31:47 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jun 30, 2020, 2:39:12 PM مشکل برطرف شد و سرویس در دسترس است.
Jun 30, 2020, 2:32:48 PM سرویس از دسترس خارج شده و در حال بررسی مشکل هستیم.