وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

تاریخچه سرویس کوبرنتیز

وضعیت فعلی chevron_left
error
9/9/2021 5:56:23 AM

اختلال بروی سرویس کوبرنتیز - افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Sep 9, 2021, 6:02:37 AM اختلال برطرف گردید
error
9/9/2021 4:26:13 AM

اختلال در سرویس کوبرنیتیز - افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Sep 9, 2021, 5:02:57 AM اختلال برطرف گردید
error
8/21/2021 6:56:38 AM

شروع عملیات بروز رسانی کوبرنیتیز در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 21, 2021, 1:40:28 PM پایان عملیات بروز رسانی
error
8/17/2021 4:22:49 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنیتیز در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 17, 2021, 4:38:11 PM پایان عملیات بروز رسانی
error
8/16/2021 7:02:22 AM

شروع عملیات بروز رسانی کوبرنیتیز در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 16, 2021, 4:07:49 PM پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت سهند
error
8/15/2021 6:00:33 AM

شروع عملیات بروزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 15, 2021, 3:22:47 PM پایان عملیات به روز رسانی
Aug 15, 2021, 3:22:11 PM پایان عملیات بروزرسانی
error
8/10/2021 6:30:00 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 10, 2021, 12:32:48 PM پایان عملیات به روز رسانی
error
8/9/2021 6:12:10 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 9, 2021, 2:40:04 PM اتمام عملیتن بروزرسانی کوبرنتیز
error
8/8/2021 4:33:44 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 8, 2021, 11:20:19 AM اتمام عملیات بروزرسانی کوبر
Aug 8, 2021, 11:20:19 AM اتمام عملیات بروزرسانی کوبر
error
8/7/2021 6:30:00 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 7, 2021, 2:00:00 PM پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت
error
8/4/2021 7:06:04 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 4, 2021, 3:42:14 PM اتمام عملیات بروزرسانی کوبرنیتیز
error
8/3/2021 7:00:00 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 3, 2021, 1:30:00 PM پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت
error
8/2/2021 6:30:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 2, 2021, 3:30:00 PM پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت
error
7/31/2021 6:51:27 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 31, 2021, 3:14:50 PM اتمام عملیات بروز رسانی کوبرنتیز
error
7/28/2021 6:55:32 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 28, 2021, 2:28:43 PM پایان بروزرسانی
error
7/26/2021 7:00:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 26, 2021, 1:30:00 PM پایان عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت
error
7/20/2021 6:55:42 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 20, 2021, 2:11:21 PM پایان عملیات بروزرسانی
Jul 20, 2021, 2:11:21 PM پایان عملیات بروزرسانی
error
7/18/2021 4:27:23 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 19, 2021, 12:58:48 PM اتمام عملیات
error
7/17/2021 8:34:57 AM

شروع عملیات بروزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 17, 2021, 3:18:34 PM اتمام عملیات بروز رسانی
error
7/17/2021 8:34:57 AM

شروع عملیات بروزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
error
7/12/2021 6:58:59 AM

شروع عملیات بروزرسانی سرویس کوبرنتیز در افرانت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 12, 2021, 10:17:35 PM اتمام عملیات بروز رسانی
error
7/11/2021 6:02:59 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 12, 2021, 3:58:06 AM اتمام عملیات
error
7/10/2021 5:24:53 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 10, 2021, 3:30:00 PM پایان عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز
error
7/7/2021 6:43:08 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 7, 2021, 9:34:25 AM اتمام عملیات بروزرسانی
error
7/6/2021 6:05:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 6, 2021, 3:30:00 PM پایان عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند
error
7/5/2021 6:06:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 5, 2021, 4:24:00 PM اتمام عملیات بروزرسانی
error
7/4/2021 6:48:53 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 4, 2021, 5:18:04 PM اتمام عملیات بروزرسانی
error
7/3/2021 7:30:44 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 3, 2021, 4:02:28 PM اتمام عملیات بروزرسانی
error
6/7/2021 5:00:30 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jun 10, 2021, 3:05:27 PM اتمام عملیات بروز رسانی کوبرنیتیز
error
6/6/2021 5:17:17 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jun 6, 2021, 6:09:37 PM اتمام عملیات بروزرسانی
error
6/5/2021 5:40:12 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jun 5, 2021, 7:08:09 PM اتمام عملیات بروزرسانی
error
6/2/2021 6:30:44 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jun 2, 2021, 1:49:30 PM اتمام عملیات بروز رسانی
error
6/1/2021 6:49:22 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jun 1, 2021, 3:07:23 PM اتمام عملیات به روزرسانی کوبرنتیز
error
5/31/2021 7:30:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
May 31, 2021, 12:21:07 PM اتمام عملیات بروزرسانی کوبرنتیز
error
5/24/2021 9:45:06 AM

اپریشن در کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
May 24, 2021, 11:44:14 AM اتمام عملیات
error
5/24/2021 9:45:06 AM

اپریشن در کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
error
5/24/2021 4:40:31 AM

اپریشن در کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
May 24, 2021, 7:31:11 AM اتمام عملیات
error
5/23/2021 7:30:00 AM

اپریشن در کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
May 23, 2021, 11:40:00 AM اپریشن تمام شد
error
5/17/2021 7:42:33 PM

آپدیت کالیکو کوبرنتیز افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
May 17, 2021, 8:52:03 PM اتمام عملیات.
error
12/21/2020 7:50:22 AM

اختلال در سرویس کوبرنیتیز به دلیل جابجایی سوییچ

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Dec 21, 2020, 11:22:01 AM اتمام عملیات
error
12/12/2020 10:31:08 PM

اختلال به علت عملیات افزایش ظرفیت کوبرنتیز افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Dec 12, 2020, 11:16:04 PM اتمام عملیات
error
10/20/2020 5:49:56 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Oct 20, 2020, 12:24:09 PM تمام شد
Oct 20, 2020, 6:37:19 AM اختلال به دلیل به روز رسانی Certificate ها
error
10/19/2020 9:10:57 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Oct 19, 2020, 10:30:00 AM برطرف شد
error
7/11/2020 11:10:15 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
 • پایگاه داده در افرانت-سهند
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-سهند
 • تبدیل گفتار به نوشتار
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
 • تبدیل نوشتار به گفتار
Jul 11, 2020, 11:59:53 AM مشکل برطرف شد
Jul 11, 2020, 11:58:50 AM سرویس پایگاه داده به حالت عادی برگشت.
Jul 11, 2020, 11:55:23 AM اینترنت برگشت.
Jul 11, 2020, 11:45:00 AM اینترنت افرانت به کلی قطع شد.
Jul 11, 2020, 11:26:01 AM برق دیتاسنتر افرانت دچار مشکل شده و تمام سرویس‌های این دیتاسنتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. در حال پیگیری از افرانت هستیم