وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

رخداد‌های اخیر

وضعیت فعلی chevron_left
error
Mar 6, 2021, 9:51:05 PM

افزایش latency

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Mar 6, 2021, 9:56:42 PM برطرف شد.
error
Feb 28, 2021, 1:10:34 PM

(S3) اختلال در افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 28, 2021, 1:19:20 PM اختلال برطرف شد
error
Feb 27, 2021, 11:53:19 PM

اختلال به دلیل انجام اپریشن

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 28, 2021, 4:00:07 AM اتمام عملیات
error
Feb 24, 2021, 12:17:37 PM

افرا s3 اختلال در 15:47

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 24, 2021, 12:22:52 PM اختلال برطرف شد.
error
Feb 23, 2021, 12:13:23 PM

15 :43 اختلال بروی سرویس استوریج افرا s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 23, 2021, 12:23:11 PM اختلال برطرف شد - ۱۵:۵۳
error
Feb 15, 2021, 8:30:22 PM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۱۲:۰۰

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 16, 2021, 3:45:41 AM اتمام اپریشن در ساعت ۰۷:۱۵
error
Feb 14, 2021, 8:30:16 PM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۱۲:۰۰

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 15, 2021, 3:45:39 AM اتمام اپریشن در ساعت ۰۷:۱۵
error
Feb 14, 2021, 2:15:06 AM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۵:۴۲

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 14, 2021, 2:31:35 AM در ساعت ۶:۰۱ اپریشن پایان یافت.
error
Feb 13, 2021, 8:38:44 PM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس- شروع اپریشن ساعت ۱۲:۰۸

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 14, 2021, 1:43:58 AM اپریشن در ساعت ۵:۱۴ صبح به پایان رسید.
error
Feb 11, 2021, 3:42:42 AM

اختلال در ماشین مجازی - مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ماشین مجازی در مبین‌نت
Feb 11, 2021, 4:20:58 AM اختلال برطرف شد
error
Feb 8, 2021, 8:51:33 PM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 8, 2021, 11:49:53 PM عملیات به پایان رسید
error
Feb 8, 2021, 8:51:33 PM

افزایش پارشالی لیتنسی هایوپس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
error
Feb 7, 2021, 1:53:31 PM

اختلال

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Feb 7, 2021, 1:55:09 PM برطرف شد
error
Feb 6, 2021, 9:28:09 AM

اختلال به دلیل انجام اوپریشن روی s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 6, 2021, 12:42:00 PM اتمام عملیات
Feb 6, 2021, 12:21:16 PM اختلال به دلیل انجام اوپریشن روی s3
Feb 6, 2021, 12:13:31 PM اتمام عملیات
error
Feb 5, 2021, 9:18:46 PM

اختلال در s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 5, 2021, 10:09:58 PM اختلال برطرف شد.
error
Feb 5, 2021, 6:01:56 PM

مشکل در S3 افرا (یکی از نود های گیت وی)

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 5, 2021, 8:27:32 PM اختلال برطرف شد
error
Feb 5, 2021, 2:55:01 PM

اختلال در s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 5, 2021, 3:42:15 PM اختلال برطرف شد
error
Feb 5, 2021, 6:54:57 AM

اختلال در استوریج افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 5, 2021, 7:59:25 AM اختلال برطرف شد
error
Feb 3, 2021, 8:57:02 AM

اختلال بروی سرویس s3

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Feb 3, 2021, 9:09:29 AM اختلال برطرف گردید
error
Feb 1, 2021, 11:32:00 PM

قطع ارتباط شاهین و سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
 • شبکه در افرانت-سهند
Feb 1, 2021, 11:44:00 PM اختلال برطرف شد
error
Feb 1, 2021, 9:03:00 PM

اختلال در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
error
Feb 1, 2021, 9:03:00 PM

اختلال در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Feb 1, 2021, 9:23:00 PM اختلال از سمت زیرساخت
error
Jan 30, 2021, 11:35:05 PM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jan 30, 2021, 11:43:24 PM پایان اختلال
error
Jan 27, 2021, 7:38:03 AM

اختلال بپا دردیتاسنترافرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • بپا
Jan 27, 2021, 8:31:36 AM اختلال برطرف شد
error
Jan 23, 2021, 5:30:00 PM

اختلال در شبکه افرانت -شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jan 23, 2021, 7:10:00 PM اختلال به دلیل مشکل روتینگ در دیتاسنتر شاهین بود
error
Jan 18, 2021, 1:44:09 PM

اختلال در سرویس CDN

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Jan 18, 2021, 1:48:49 PM مشکل برطرف شد.
error
Jan 18, 2021, 10:53:01 AM

اختلال در حال بررسی است

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
 • شبکه در افرانت-سهند
Jan 18, 2021, 11:02:50 AM اختلال برطرف شد
error
Jan 15, 2021, 4:10:38 AM

اختلال در سرویس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در مبین‌نت
Jan 15, 2021, 5:43:18 AM اختلال برطرف شد.
error
Jan 15, 2021, 3:26:43 AM

اختلال در سرویس کامپیوت مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ماشین مجازی در مبین‌نت
Jan 15, 2021, 4:00:42 AM اختلال برطرف شد
error
Jan 14, 2021, 3:06:47 AM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jan 14, 2021, 5:48:48 AM اختلال برطرف شد.
error
Jan 9, 2021, 9:30:26 PM

افزایش لیتنسی در سرویس ذخیره سازی هایوپس به دلیل اپریشن

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Jan 10, 2021, 1:22:29 AM اتمام اپریشن
error
Jan 5, 2021, 11:33:12 PM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jan 5, 2021, 11:34:00 PM برطرف شد
error
Jan 5, 2021, 10:00:00 PM

اختلال در سرویس ماشین مجازی مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ماشین مجازی در مبین‌نت
Jan 6, 2021, 9:29:13 AM اختلال برطرف شد.
error
Jan 5, 2021, 5:15:58 PM

اختلال در سرویس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Jan 5, 2021, 8:38:51 PM اختلال برطرف شد
error
Jan 3, 2021, 2:24:55 PM

اختلال در سرویس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در مبین‌نت
Jan 3, 2021, 2:30:59 PM اختلال برطرف گردید
error
Jan 3, 2021, 2:09:33 PM

اختلال در سرویس کیسه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در مبین‌نت
Jan 3, 2021, 2:15:19 PM اختلال برطرف شد
error
Jan 3, 2021, 2:02:26 PM

اختلال در شبکه سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Jan 3, 2021, 3:43:32 PM اختلال رفع شد
error
Jan 2, 2021, 8:29:00 PM

اختلال به دلیل انجام عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Jan 3, 2021, 12:02:31 AM اتمام عملیات
error
Jan 1, 2021, 3:07:48 PM

اختلال در شبکه داخلی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ماشین مجازی در مبین‌نت
Jan 1, 2021, 3:56:04 PM اختلال برطرف گردید
error
Dec 27, 2020, 11:39:00 PM

اختلال در سایت افرنت-سهند-

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Dec 28, 2020, 12:28:00 AM در ساعت 3:58 اختلال برطرف شد.
Dec 28, 2020, 12:06:00 AM سایت افرانت-شاهین هم دچار اختلال شد
Dec 27, 2020, 11:57:12 PM اختلال در سایت، سهند از سمت زیرساخت گزارش شده
error
Dec 26, 2020, 5:39:09 PM

اختلال در سرویس، در حال پیگیری مشکل هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
 • ذخیره‌سازی در مبین‌نت
Dec 26, 2020, 5:45:41 PM اختلال برطرف شد
error
Dec 23, 2020, 10:11:40 PM

اختلال در ذخیره سازی و در حال رفع مشکل

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Dec 23, 2020, 11:58:42 PM مشکل برطرف شد.
error
Dec 21, 2020, 7:50:22 AM

اختلال در سرویس کوبرنیتیز به دلیل جابجایی سوییچ

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Dec 21, 2020, 11:22:01 AM اتمام عملیات
error
Dec 20, 2020, 11:35:00 AM

اختلال در کیسه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در مبین‌نت
Dec 20, 2020, 11:45:00 AM اختلال برطرف شد.
error
Dec 12, 2020, 10:31:08 PM

اختلال به علت عملیات افزایش ظرفیت کوبرنتیز افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Dec 12, 2020, 11:16:04 PM اتمام عملیات
error
Dec 8, 2020, 9:44:00 AM

اختلال در شبکه افرانت وجود دارد

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Dec 9, 2020, 12:09:55 AM درساعت 3:40 بامداد مشکل شاهین برطرف شده است
error
Dec 5, 2020, 10:30:38 PM

اختلال و افزایش لیتنسی در سرویس ذخیره سازی هایوپس به دلیل عملیات مینتننس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Dec 6, 2020, 1:38:26 AM اتمام عملیات
error
Dec 3, 2020, 9:28:40 AM

اینترنت مبین نت دچار اختلال شده از سمت IXP در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Dec 3, 2020, 10:29:38 AM اختلال اینترنت مبین نت برطرف شد.با توجه به عدم پاسخگویی زیرساخت علت هنوز مشخص نیست
Dec 3, 2020, 10:22:50 AM مشکل از زیرساخت هستش و درحال پیگیری هستن
error
Dec 3, 2020, 9:28:40 AM

اینترنت مبین نت دچار اختلال شده از سمت IXP در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
error
Dec 1, 2020, 9:15:32 AM

اختلال در سرویس ذخیره سازی هایوپس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Dec 1, 2020, 10:19:11 AM مشکل برطرف گردید
Dec 1, 2020, 10:19:11 AM مشکل برطرف گردید
error
Nov 28, 2020, 8:30:00 PM

اختلال و افزایش لیتنسی به دلیل عملیات مینتننس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Nov 28, 2020, 10:19:55 PM اتمام عملیات
error
Nov 28, 2020, 8:30:00 PM

اختلال و افزایش لیتنسی به دلیل عملیات مینتننس

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Nov 28, 2020, 10:22:49 PM اتمام عملیات
error
Nov 26, 2020, 11:51:02 AM

اختلال در ارتیاط با خارج از کشور

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Nov 26, 2020, 12:14:14 PM اختلال روتینگ خارج ار ایران موجب اختلال در سرویس کامپیوت مبین نت شده بود
Nov 26, 2020, 12:14:14 PM اختلال روتینگ خارج ار ایران موجب اختلال در سرویس کامپیوت مبین نت شده بود
error
Nov 26, 2020, 11:36:50 AM

اختلال روتینگ خارج از ایران

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ماشین مجازی در مبین‌نت
Nov 26, 2020, 12:17:58 PM اختلال در روتینگ خارج از کشور بود. الان باید سرویس‌ها عادی هستند.
error
Nov 24, 2020, 4:30:00 AM

به دلیل اکستند کردن هایوپس بروی اختلال S3 و RBD

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Nov 24, 2020, 6:47:14 AM اتمام عملیات
error
Nov 21, 2020, 9:54:43 AM

اختلال به دلیل به روز رسانی نرم افزار

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Nov 21, 2020, 9:56:06 AM اتمام عملیات
error
Nov 16, 2020, 9:34:44 PM

بهینه سازی سیستم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • پایگاه داده در افرانت-سهند
Nov 17, 2020, 1:14:00 AM پایان عملیات
error
Nov 15, 2020, 10:32:47 PM

بهینه سازی سیستم ها

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Nov 16, 2020, 1:22:52 AM پایان عملیات
error
Nov 15, 2020, 10:30:00 PM

عملیات بهینه سازی سیستم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • پایگاه داده در افرانت-سهند
Nov 16, 2020, 4:13:14 AM اتمام عملیات
error
Nov 13, 2020, 3:57:23 PM

کیسه مبین اختلال داره در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در مبین‌نت
Nov 13, 2020, 4:01:30 PM از ساعت ۱۹:۳۱:۳۰ مشکل حل شده
error
Oct 21, 2020, 10:14:00 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Oct 21, 2020, 10:45:35 AM از ساعت 14:07 مشکل به نظر رفع شده مشکل ایجاد شده از سمت زیرساخت بوده
Oct 21, 2020, 10:43:12 AM مشکل برطرف شده
Oct 21, 2020, 10:39:47 AM مشکل ایجاد شده از سمت زیرساخت
error
Oct 20, 2020, 5:49:56 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Oct 20, 2020, 12:24:09 PM تمام شد
Oct 20, 2020, 10:29:25 AM آپدیت Certificate تا عصر طول خواهد کشید یک نود حساس نیز نیمه شب آپدیت خواهد شد
Oct 20, 2020, 6:37:19 AM اختلال به دلیل به روز رسانی Certificate ها
error
Oct 19, 2020, 9:10:57 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Oct 19, 2020, 10:30:00 AM برطرف شد
Oct 19, 2020, 9:32:51 AM kube 39,40 اختلال دارند بعضی از سرویس های کافه بازار و دیوار دچار اختلال شدند
error
Oct 12, 2020, 1:22:48 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
Oct 12, 2020, 1:18:24 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
Oct 12, 2020, 1:13:37 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
Oct 12, 2020, 1:13:07 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
Oct 12, 2020, 1:05:36 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
Oct 12, 2020, 1:04:36 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
Oct 12, 2020, 1:04:36 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
Oct 12, 2020, 1:04:36 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
Oct 12, 2020, 1:00:00 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
Jul 11, 2020, 11:10:15 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
 • پایگاه داده در افرانت-سهند
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-سهند
 • تبدیل گفتار به نوشتار
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
 • تبدیل نوشتار به گفتار
Jul 11, 2020, 11:59:53 AM مشکل برطرف شد
Jul 11, 2020, 11:58:50 AM سرویس پایگاه داده به حالت عادی برگشت.
Jul 11, 2020, 11:55:23 AM اینترنت برگشت.
Jul 11, 2020, 11:45:00 AM اینترنت افرانت به کلی قطع شد.
Jul 11, 2020, 11:26:01 AM برق دیتاسنتر افرانت دچار مشکل شده و تمام سرویس‌های این دیتاسنتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. در حال پیگیری از افرانت هستیم
error
Jul 4, 2020, 8:47:50 AM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Jul 4, 2020, 1:13:15 PM کیسه high iops برای دیوار هم برگشت. سرویس الآن پایدار هست.
Jul 4, 2020, 9:55:13 AM کیسه high cap از ۱۳:۴۲ برگشته. کیسه high iops برای دیوار هنوز مشکل داره و در حال بررسی هستیم.
Jul 4, 2020, 8:49:05 AM در حال بررسی مشکل هستیم.
error
Jun 30, 2020, 2:31:47 PM

یک حادثه رخ داده و در حال بررسی هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره‌سازی در افرانت-سهند
Jun 30, 2020, 2:39:12 PM مشکل برطرف شد و سرویس در دسترس است.
Jun 30, 2020, 2:32:48 PM سرویس از دسترس خارج شده و در حال بررسی مشکل هستیم.