وضعیت‌ سرویس‌های ستون

این صفحه‌ اطلاعاتی از وضعیت هر یک از سرویس‌های ستون را فراهم می‌کند. این صفحه به طور مداوم آپدیت می‌شود.

وضعیت فعلی: وضعیت تمامی سرویس‌ها عادی است.

رخداد‌های اخیر

وضعیت فعلی chevron_left
error
9/23/2021 11:30:16 AM

اختلال بر روی سرویس dns

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • DNS
Sep 23, 2021, 12:02:29 PM اختلال برطرف شد.
error
9/21/2021 9:38:05 PM

قطعی کامل به دلیل عملیات بروز رسانی در افرانت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Sep 21, 2021, 9:59:10 PM اتمام عملیات بروزرسانی
Sep 21, 2021, 9:55:46 PM اتمام عملیات بروزرسانی
Sep 21, 2021, 9:52:10 PM اتمام عملیات
error
9/21/2021 9:29:29 PM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Sep 21, 2021, 10:46:33 PM عملیات با موفقیت به پایان رسید
error
9/21/2021 11:59:50 AM

اختلال بروی سرویس کافکا در دیتاسنتر افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • KAFKA در افرانت-شاهین
Sep 21, 2021, 12:36:22 PM اختلال برطرف گردید
error
9/21/2021 8:30:02 AM

به دلیل انجام عملیات آپدیت سرویس کوبرنتیز ممکن است اختلالاتی تجربه کنید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در ندا
Sep 21, 2021, 10:59:47 AM اتمام عملیات بروزرسانی
error
9/20/2021 10:31:33 AM

اختلال در اینترنت و IXP مبین نت. در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Sep 20, 2021, 11:45:48 AM اختلال برطرف شد.
error
9/9/2021 5:56:23 AM

اختلال بروی سرویس کوبرنتیز - افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Sep 9, 2021, 6:02:37 AM اختلال برطرف گردید
error
9/9/2021 4:26:13 AM

اختلال در سرویس کوبرنیتیز - افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Sep 9, 2021, 5:02:57 AM اختلال برطرف گردید
error
9/7/2021 6:41:00 AM

اختلال در دیتاسنتر افرانت شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Sep 7, 2021, 6:51:00 AM اختلال در دیتاسنتر افرانت شاهین برطرف شد.
error
9/4/2021 7:30:00 PM

اختلال و قطعی اینترنت به دلیل انجام عملیات یکپارچه سازی زیرساخت اینترنت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Sep 4, 2021, 7:52:55 PM اتمام عملیات.
error
9/3/2021 9:24:00 AM

اختلال در دیتاسنتر افرانت شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Sep 3, 2021, 9:44:00 AM اختلال برطرف شد
error
8/29/2021 7:33:08 PM

اختلال در سرویس استوریج به دلیل عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Aug 29, 2021, 11:59:37 PM اتمام عملیات
error
8/23/2021 7:51:37 AM

به دلیل انجام عملیات آپگرید سرویس کوبرنتیز ممکن است اختلالاتی تجربه کنید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در ندا
Aug 23, 2021, 8:58:54 AM عملیات بدون ایجاد اختلال پایان یافت.
error
8/22/2021 4:25:51 AM

اینترنت و ixp شاهین اختلال دارد در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Aug 22, 2021, 4:39:36 AM اختلال از سمت افرا بود و برطرف شد.
Aug 22, 2021, 4:39:36 AM اختلال از سمت افرا بود و برطرف شد.
Aug 22, 2021, 4:38:44 AM اختلال از سمت افرا بود و برطرف شد.
error
8/22/2021 4:18:38 AM

اینترنت و ixp شاهین اختلال دارد در حال پیگیری هستیم.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Aug 22, 2021, 4:23:09 AM اختلال برطرف شد.
error
8/21/2021 6:56:38 AM

شروع عملیات بروز رسانی کوبرنیتیز در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 21, 2021, 1:40:28 PM پایان عملیات بروز رسانی
error
8/17/2021 4:22:49 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنیتیز در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 17, 2021, 4:38:11 PM پایان عملیات بروز رسانی
error
8/16/2021 7:30:00 PM

افزایش پارشیالی لیتنسی به دلیل انجام عملیات فنی روی هایوپس افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Aug 17, 2021, 12:29:50 AM اتمام عملیات بروی سرویس استوریج در دیتا سنتر افرانت
error
8/16/2021 7:02:22 AM

شروع عملیات بروز رسانی کوبرنیتیز در افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 16, 2021, 4:07:49 PM پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت سهند
error
8/15/2021 6:00:33 AM

شروع عملیات بروزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 15, 2021, 3:22:47 PM پایان عملیات به روز رسانی
Aug 15, 2021, 3:22:11 PM پایان عملیات بروزرسانی
error
8/10/2021 6:30:00 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 10, 2021, 12:32:48 PM پایان عملیات به روز رسانی
error
8/9/2021 6:12:10 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 9, 2021, 2:40:04 PM اتمام عملیتن بروزرسانی کوبرنتیز
error
8/8/2021 4:33:44 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 8, 2021, 11:20:19 AM اتمام عملیات بروزرسانی کوبر
Aug 8, 2021, 11:20:19 AM اتمام عملیات بروزرسانی کوبر
error
8/7/2021 6:30:00 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 7, 2021, 2:00:00 PM پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت
error
8/4/2021 7:06:04 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 4, 2021, 3:42:14 PM اتمام عملیات بروزرسانی کوبرنیتیز
error
8/3/2021 9:58:00 AM

اختلال در دیتاسنتر ندا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در ندا
Aug 3, 2021, 11:06:34 PM اختلال برطرف شد.
error
8/3/2021 7:00:00 AM

شروع عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 3, 2021, 1:30:00 PM پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت
error
8/2/2021 11:09:00 AM

اختلال در دیتاسنتر مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Aug 2, 2021, 11:17:00 AM اختلال در دیتاسنتر مبین نت برطرف شد
error
8/2/2021 11:01:00 AM

اختلال در دیتاسنتر ندا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در ندا
Aug 2, 2021, 11:08:00 AM اختلال در دیتاسنتر ندا برطرف شد
error
8/2/2021 6:30:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Aug 2, 2021, 3:30:00 PM پایان عملیات بروزرسانی کوبرنتیز افرانت
error
7/31/2021 6:51:27 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 31, 2021, 3:14:50 PM اتمام عملیات بروز رسانی کوبرنتیز
error
7/30/2021 6:22:00 AM

اختلال در دیتاسنتر افرانت-شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jul 30, 2021, 6:29:00 AM اختلال در دیتاسنتر افرانت-شاهین برطرف شد
error
7/28/2021 6:55:32 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 28, 2021, 2:28:43 PM پایان بروزرسانی
error
7/26/2021 8:03:04 PM

اختلال بر روی سرویس s3 در حال رفع مشکل هستیم.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jul 26, 2021, 8:34:49 PM اختلال برطرف شد.
error
7/26/2021 7:00:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 26, 2021, 1:30:00 PM پایان عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت
error
7/25/2021 7:28:55 PM

اختلال و افزایش لیتنسی در سرویس s3 به دلیل انجام عملیات بهینه سازی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jul 25, 2021, 10:11:19 PM پایان عملیات بهینه سازی
error
7/25/2021 8:47:00 AM

اختلال در سرویس s3 افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jul 25, 2021, 9:30:00 AM اختلال در سرویس s3 افرانت برطرف شد.
error
7/20/2021 6:55:42 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 20, 2021, 2:11:21 PM پایان عملیات بروزرسانی
Jul 20, 2021, 2:11:21 PM پایان عملیات بروزرسانی
error
7/19/2021 10:30:34 AM

اختلال در اینترنت دیتاسنتر افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jul 19, 2021, 11:03:35 AM اختلال برطرف گردید
error
7/19/2021 10:30:30 AM

اختلال در اینترنت دیتا سنتر مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jul 19, 2021, 11:03:14 AM اختلال برطرف گردید
error
7/18/2021 4:27:23 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 19, 2021, 12:58:48 PM اتمام عملیات
error
7/17/2021 8:34:57 AM

شروع عملیات بروزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 17, 2021, 3:18:34 PM اتمام عملیات بروز رسانی
error
7/17/2021 8:34:57 AM

شروع عملیات بروزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
error
7/14/2021 1:50:48 PM

اختلال در سرویس بر بستر همراه اول. در حال پیگیری از همراه اول هستیم.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Jul 14, 2021, 2:12:18 PM اختلال برطرف شد.
error
7/12/2021 6:58:59 AM

شروع عملیات بروزرسانی سرویس کوبرنتیز در افرانت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 12, 2021, 10:17:35 PM اتمام عملیات بروز رسانی
error
7/11/2021 6:02:59 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 12, 2021, 3:58:06 AM اتمام عملیات
error
7/10/2021 5:24:53 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 10, 2021, 3:30:00 PM پایان عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز
error
7/7/2021 9:33:48 AM

اختلال در ارتباط شبکه افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jul 7, 2021, 10:53:10 AM اختلال برطرف شد
error
7/7/2021 9:33:10 AM

اختلال در ارتباط شبکه افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Jul 7, 2021, 10:53:51 AM اختلال برطرف شد
error
7/7/2021 6:43:08 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 7, 2021, 9:34:25 AM اتمام عملیات بروزرسانی
error
7/6/2021 6:05:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 6, 2021, 3:30:00 PM پایان عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند
error
7/5/2021 6:06:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی سرویس کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 5, 2021, 4:24:00 PM اتمام عملیات بروزرسانی
error
7/4/2021 6:48:53 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 4, 2021, 5:18:04 PM اتمام عملیات بروزرسانی
error
7/3/2021 7:30:44 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jul 3, 2021, 4:02:28 PM اتمام عملیات بروزرسانی
error
6/29/2021 10:20:34 PM

اختلال در اینترنت دیتاسنتر مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jun 29, 2021, 11:09:24 PM اختلال برطرف شد
error
6/27/2021 7:33:14 PM

افزایش پارشیالی لیتنسی به دلیل انجام عملیات فنی روی هایوپس افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jun 27, 2021, 10:28:49 PM پایان عملیات
error
6/27/2021 7:33:14 PM

افزایش پارشیالی لیتنسی به دلیل انجام عملیات فنی روی هایوپس افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jun 27, 2021, 10:27:26 PM پایان عملیات
error
6/26/2021 9:29:25 PM

شروع عملیات بروزرسانی و جابجایی سرورهای افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Jun 26, 2021, 10:28:11 PM اتمام عملیات
error
6/23/2021 11:36:29 PM

اختلال اینترنت به دلیل انجام عملیات Maintenance در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jun 24, 2021, 12:14:09 AM پایان اختلال
error
6/23/2021 9:42:19 PM

قطعی اینترنت به دلیل انجام عملیات Maintenance در دیتاسنتر شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jun 23, 2021, 9:45:49 PM پایان اختلال
error
6/22/2021 5:30:48 AM

اختلال در اینترنت دیتاسنتر مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jun 22, 2021, 5:40:19 AM اختلال برطرف گردید
error
6/21/2021 10:03:52 AM

اختلال در استوریج افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jun 21, 2021, 10:45:19 AM اختلال برطرف گردید
error
6/20/2021 4:00:00 PM

اختلال در دیتاسنتر افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
 • شبکه در افرانت-شاهین
Jun 20, 2021, 4:10:00 PM اختلال در دیتاسنتر افرانت برطرف شد
error
6/20/2021 9:16:28 AM

اینترنت مبین نت اختلال دارد در حال پیگیری هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jun 20, 2021, 9:32:51 AM اختلال برطرف شد.
error
6/15/2021 9:30:00 PM

شروع عملیات بروزرسانی سرورهای افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ماشین مجازی در افرانت-سهند
Jun 15, 2021, 11:51:30 PM پایان عملیات به روزرسانی سرورهای افرانت-سهند
error
6/11/2021 10:58:00 PM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
Jun 11, 2021, 11:05:00 PM اختلال در شبکه مبین نت برطرف شد
error
6/9/2021 12:55:39 PM

اختلال بروی اس تری در افرانت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Jun 9, 2021, 1:29:16 PM اختلال برطرف گردید
error
6/9/2021 9:35:00 AM

اختلال در سرویس بر بستر همراه اول در شهر‌های اصفهان و مشهد

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
error
6/9/2021 9:35:00 AM

اختلال در سرویس بر بستر همراه اول در شهر‌های اصفهان و مشهد

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Jun 9, 2021, 6:03:48 PM .اختلال برطرف شد
error
6/9/2021 7:30:58 AM

نود های اصفهان و مشهد در همراه اول دارای مشکل می باشند در حال پیگیری برای رفع مشکل

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه توزیع محتوا
Jun 9, 2021, 9:13:28 AM مشکل برطرف گردید
error
6/7/2021 5:00:30 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jun 10, 2021, 3:05:27 PM اتمام عملیات بروز رسانی کوبرنیتیز
error
6/6/2021 5:17:17 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jun 6, 2021, 6:09:37 PM اتمام عملیات بروزرسانی
error
6/5/2021 5:40:12 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jun 5, 2021, 7:08:09 PM اتمام عملیات بروزرسانی
error
6/2/2021 6:30:44 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jun 2, 2021, 1:49:30 PM اتمام عملیات بروز رسانی
error
6/1/2021 6:49:22 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
Jun 1, 2021, 3:07:23 PM اتمام عملیات به روزرسانی کوبرنتیز
error
6/1/2021 6:48:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
Jun 1, 2021, 6:49:00 AM -
error
5/31/2021 11:50:00 AM

شروع عملیات فنی- امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 31, 2021, 3:20:00 PM پایان عملیات فنی بر روی هایوپس افرانت
error
5/31/2021 7:30:00 AM

شروع عملیات به روزرسانی

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
May 31, 2021, 12:21:07 PM اتمام عملیات بروزرسانی کوبرنتیز
error
5/30/2021 7:42:22 PM

شروع عملیات فنی : امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 30, 2021, 10:36:24 PM عملیات فنی به اتمام رسید
error
5/29/2021 7:27:51 PM

شروع عملیات فنی : امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 30, 2021, 1:45:58 AM عملیات به اتمام رسید
error
5/26/2021 9:51:49 PM

در حال انجام عملیات بروزرسانی redis هستیم. ممکن است اختلالاتی را تجربه کنید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • پایگاه داده در افرانت-سهند
May 27, 2021, 12:34:17 AM عملیات پایان یافت. وضعیت سرویس عادی شد.
error
5/25/2021 9:30:02 PM

شروع عملیات بهینه سازی سرور های کامپیوت در افرانت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ماشین مجازی در افرانت-سهند
May 26, 2021, 6:00:00 AM پایان عملیات بهینه سازی سرورهای کامپیوت در افرانت- سهند
error
5/24/2021 9:45:06 AM

اپریشن در کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
May 24, 2021, 11:44:14 AM اتمام عملیات
error
5/24/2021 9:45:06 AM

اپریشن در کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
error
5/24/2021 4:40:31 AM

اپریشن در کوبرنتیز افرانت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
May 24, 2021, 7:31:11 AM اتمام عملیات
error
5/23/2021 7:28:43 PM

به دلیل انجام عملیات فنی، امکان افزایش پارشالی لیتنسی روی هایوپس وجود دارد.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 23, 2021, 11:42:43 PM اتمام عملیات
error
5/23/2021 7:30:00 AM

اپریشن در کوبرنتیز افرانت-سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
May 23, 2021, 11:40:00 AM اپریشن تمام شد
error
5/17/2021 7:42:33 PM

آپدیت کالیکو کوبرنتیز افرا

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • کوبرنتیز در افرانت-سهند
May 17, 2021, 8:52:03 PM اتمام عملیات.
error
5/15/2021 7:29:48 PM

افزایش پارشیالی Latency

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 15, 2021, 10:30:00 PM وضعیت نرمال شد.
error
5/15/2021 8:49:49 AM

در حال پیگیری اختلال هستیم

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
May 15, 2021, 8:58:32 AM اختلال از سمت افرانت بود. برطرف شد.
error
5/10/2021 9:37:00 PM

اختلال در اینترنت سهند

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-سهند
May 10, 2021, 9:53:00 PM اختلال برطرف شد.
error
5/10/2021 9:32:00 PM

اختلال در شاهین و مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
 • شبکه در افرانت-شاهین
May 10, 2021, 9:53:00 PM اختلال برطرف شد
error
5/10/2021 7:30:01 PM

افزایش پارشیالی Latency

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
May 11, 2021, 4:33:59 AM وضعیت نرمال شد.
error
5/9/2021 3:12:48 PM

اختلال در شبکه افرانت - شاهین

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در افرانت-شاهین
May 9, 2021, 6:01:28 PM اختلال برطرف شد
error
5/8/2021 9:18:05 AM

اختلال در شبکه شرکت زیرساخت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
May 8, 2021, 9:41:19 AM اختلال برطرف شد
error
5/6/2021 7:37:00 AM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
May 6, 2021, 7:49:00 AM اختلال مبین نت برطرف شد
error
5/6/2021 4:29:00 AM

اختلال در شبکه مبین نت

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • شبکه در مبین‌نت
May 6, 2021, 5:59:00 AM اختلال در شبکه مبین نت برطرف شد.
error
5/5/2021 4:12:27 PM

اختلال در سرویس هوش

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • تبدیل گفتار به نوشتار
 • تبدیل نوشتار به گفتار
May 5, 2021, 4:21:02 PM اختلال برطرف گردید
error
4/28/2021 8:28:11 PM

به علت انجام عملیات فنی، ممکن است شاهد بروز اختلالاتی باشید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • پایگاه داده در افرانت-سهند
Apr 28, 2021, 9:25:45 PM عملیات به اتمام رسید.
error
4/25/2021 7:29:11 PM

به دلیل انجام عملیات فنی، ممکن است شاهد اختلالات لحظه ای باشید.

سرویس‌های تحت تأثیر:
 • ذخیره سازی در افرانت-شاهین
Apr 25, 2021, 9:19:00 PM اتمام عملیات