نحوه‌ی اتصال

در این مستند به توضیح نحوه‌ی اتصال یک کلاستر Elasticsearch به حداقل یک کلاستر پرتال پرداخته خواهد شد. ابتدا برای تسهیل کار با سرویس Elasticsearch لازم است که با مفاهیم زیر آشنا شوید:

سرویس ابری الستیک: یک سرویس ابری که شامل یک کلاستر Elasticsearch و یک سرویس Kibana است.

Master: تعدادی از Instance های کلاستر Elasticsearch که امکان ایفای نقش Master را دارند.

Worker: تعدادی از Instance های کلاستر Elasticsearch که امکان ایفای نقش Worker را دارند.

برای اتصال به یک کلاستر Elasticsearch، به حداقل یک کلاستر پرتال برای دسترسی به فضای‌کاری نیاز دارید. پس از ایجاد و اتصال به یک کلاستر پرتال، برای اتصال به Masterهای یک کلاستر Elasticsearch، می‌توانید از آدرسی با الگوی زیر استفاده کنید:

برای مثال، برای اتصال به Masterهای یک کلاستر Elasticsearch به نام test که در مرکزداده‌ای به نام thr1 و همچنین فضای‌کاری 000000000000-0000-0000-0000-00000000 واقع شده‌اند، می‌توانید از آدرس زیر استفاده کنید:

برای اتصال به Workerهای یک کلاستر Elasticsearch، می‌توانید از آدرسی با الگوی زیر استفاده کنید:

برای مثال، برای اتصال به Workerهای یک کلاستر Elasticsearch به نام test که در مرکزداده‌ای به نام thr1 و همچنین فضای‌کاری 000000000000-0000-0000-0000-00000000 واقع شده‌اند، می‌توانید از آدرس زیر استفاده کنید:

توجه: به هیچ وجه از آدرس Masterها برای نوشتن و خواندن داده‌ها استفاده نکنید. مقدار منابع در دسترس Masterها محدود بوده و درصورت اعمال بار کاری اضافی بر آن‌ها، دسترسی‌پذیری سرویس تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. همچنین در حالاتی اعمال فشار اضافی بر Masterها ممکن است باعث از دست رفتن داده‌ها شود.

برای اتصال به سرویس Kibana می‌توانید از الگوی زیر استفاده نمایید:

توجه: برای اتصال به اجزای سرویس الستیک از سایر سرویس‌های ابری کلان‌داده‌‌ی ستون که در فضای‌کاری و مرکزداده‌ی یکسانی با اجزای سرویس الستیک مورد نظر قرار دارند، نیازی به ایجاد کلاستر پرتال وجود ندارد و ارتباط به صورت مستقیم و با استفاده از آدرس‌های بالا برقرار می‌شود، اما توجه داشته باشید که این موضوع برای سایر سرویس‌هایی که بخشی از سرویس‌های کلان‌داده ستون نیستند، حتی اگر در فضای‌کاری و مرکزداده‌ی یکسانی با اجزای سرویس الستیک مورد نظر قرار داشته باشند، صادق نیست و برای برقراری ارتباط به یک کلاستر پرتال نیاز است.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید

sotoon

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ است. © ۱۴۰۳ ستون/ شرکت رایانش ابری واحد هزاردستان