نقش‌های از پیش تعریف شده

در سرویس مدیریت و احراز هویت (IAM) ستون، نقش‌هایی به صورت پیش‌فرض تعریف شده که برخی از آن‌ها هم به طور خاص مربوط به یک سرویس هستند. در ادامه همه‌ی این نقش‌ها به همراه تعریف هر نقش به تفکیک سرویس‌های مختلف ستون آمده است.

تعریف انگلیسی تعریف فارسی نام نقش
Can call the authorize service of iam to find out if a user is authorized to perform an action on a resource or not. می‌تواند سرویس احراز هویت بپا را فراخوانی کرده و دسترسی یک کاربر را برای انجام کار خاصی بررسی و احراز کند. iam-authorizer
Can get details of users’ accounts. می‌تواند جزییات حساب‌های کاربری را ببیند. iam-user-details-viewer
Can get all workspaces. می‌تواند همه‌ی فضاهای کاری را ببیند. iam-workspace-list-viewer
Can call the identify service of iam to identify the identity of the token owner. می‌تواند سرویس identify را فراخوانی کرده و با داشتن توکن، هویت (شناسه‌ی کاربری یا ایمیل) را شناسایی کند. iam-identifier
Can get the list of users with a specific role. می‌تواند لیست کاربران با یک نقش خاص را ببیند. iam-users-with-specific-role-viewer
Can get details of a workspace می‌تواند جزییات یک فضای کاری را ببیند. iam-workspace-detail-viewer
Can get roles defined in his own workspace. می‌تواند نقش‌هایی را که در فضای کاری خودش تعریف شده، ببیند. iam-workspace-role-viewer
َUser can get his saved secret tokens. کاربر می‌تواند همه‌ی توکن‌های secret ذخیره‌ شده‌ی خود را ببیند. iam-secret-viewer
Can manage his own organization’s objects in Bepa. می‌تواند اشیای مربوط به سازمان خود را در بپا مدیریت کند. iam-organization-admin
Can read information of all organizations. می تواند اطلاعات همه‌ی سازمان‌ها را بخواند. organization-viewer
Can manage other identities in a workspace in his access domain. می‌تواند در دامنه‌ی دسترسی‌های خودش، دسترسی سایر هویت‌های فضای کاری را مدیریت کند. iam-access-admin
Can delegate his own access to other identities in the workspace. می‌تواند دسترسی‌هایی که خودش دارد را به سایر هویت‌های فضای کاری هم اعطا کند. iam-access-delegator
Can manage all backup keys. می‌تواند همه‌ی کلیدهای backupرا مدیریت کند. iam-backup-key-admin
تعریف انگلیسی تعریف فارسی نام نقش
Can make any changes to DNSs. می‌تواند هر تغییری را روی DNSها اعمال کند. dns-editor
Can get list of DNSs and details of them. می‌تواند لیست DNSها و جزییات مربوط به آن‌ها را ببیند. dns-viewer
Has full access to all DNSs. به همه‌ی DNSها دسترسی کامل دارد. dns-admin
تعریف انگلیسی تعریف فارسی نام نقش
Can get list of CDNs and detail of a CDN which has access to. می‌تواند لیست CDNها و جزییات CDNای که به آن دسترسی دارد را ببیند. cdn-viewer
Can purge cache of CDN. توانایی purge کردن کش cdn را دارد. cdn-purger
Can make any changes to all CDNs. می‌تواند هر تغییری را روی CDNها اعمال کند. cdn-admin
Can make changes to the CDN which has access to. می‌تواند تغییراتی را در CDNای که به آن دسترسی دارد اعمال کند. cdn-editor
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید