تنظیمات لوکشین با استفاده از API

در قسمت locations می‌توانید قوانین مربوط به مسیرها را تعیین کنید. در فیلد upstream نامی را که در فیلد upstream انتخاب کردید، وارد کنید. برای اطلاع از مقادیر معتبر path به این لینک (بخش قوانین مسیرها) مراجعه کنید.

Value Type Location
glob, Max Length: 253 characters string host
glob string path
Max Length: 64 characters string upstream
object cache
object cors
object imgsvc
object rewrite
object headers
true | false bool secureLink

در فیلد cache تنظیمات مربوط به کنترل cache تعیین می‌شوند. برای مثال می‌توانید cache را مطابق با نیاز خود فعال یا غیرفعال (bypass) کنید و همچنین زمان اعتبار cache را تعیین کنید. در قسمت ttlTimeUnit می‌توانید واحد زمانی (ثانیه، دقیقه یا ساعت) TTL را تعیین کنید. برای توضیحات بیشتر به این لینک (بخش Cache) مراجعه کنید.

Value Type location.cache
bypass | standard | ignore-query-string string enum level
true | false bool ignoreUpstreamTTL
true | false bool private
>= 1 int32 browserTTL
>= 1 int32 edgeTTL
>= 1 int32 nonSuccessTTL
>= 1 int32 staleTTL
econd | minute | hour string enum ttlTimeUnit

ویژگی CORS یا Cross-Origin Resource Sharing به زبان ساده اجازه می دهد دامنه‌ها درخواست خود را برای یک منبع به یک دامنه‌ی دیگر بفرستند. برای توضیحات بیشتر به این لینک (بخش CORS) مراجعه کنید.

value type location.cors
bool enabled
array of strings(glob is supported) allowOrigins
true | false bool allowCredentials
array of strings allowHeaders
array of strings allowMethods
array of strings exposeHeaders
>= 0 int32 maxAge

برای استفاده از سرویس پردازش تصویر می‌توانید فیلد imgsvc را فعال کنید و روی تصاویر خود برخی فیلترهای خاص (مثل تغییر اندازه تصویر) را قبل از رسیدن به کاربر اعمال کنید. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

Value Type location.imgsvc
true | false bool enabled
object forcedFilter
string defaultPreset
Value Type location.imgsvc.forcedFilter
true | false bool enabled
string filter

با تعیین مقادیر فیلد rewrite می‌توانید یک پیشوند مشخص را به یک مسیر دیگر در سرورهای اصلی بازنویسی کنید. مثلا می‌توانید مسیرهای که با /pictures شروع می‌شوند را به / در سرور اصلی بازنویسی کنید.

Type location.rewrite
string prefix
string replaceWith

با استفاده از فیلد headers می‌توانید یک سری هدر به ریکوئستی که سمت upstream ارسال می‌شود و یا به کاربر پاسخ داده می‌شود (downstream)، اضافه کنید.

Type location.headers
array of objects upstream
array of objects downstream
value type location.headers.upstream
non-empty string name
string value
value Type location.headers.downstream
non-empty string name
non-empty string value
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید