تنظیمات لینک امن با استفاده از API

با تعیین مقادیر secureLink می‌توانید لینک‌های امن مدت‌دار را فعال کنید تا درخواست‌های کاربران با یک مقدار مشخص امضا شوند.

Value Type SecureLink
string tokenName
string expireName
True | False bool considerIP
=< 5 strings with 16-32 characters array of strings secrets

در فیلد customPages می‌توانید برای صفحات خطای 404, 504, 502 محتوای HTML دلخواه (در فیلد content) تعریف کنید تا بجای صفحات پیش‌فرض به کاربران نشان داده شود.

Value Type customPage
404 | 502 | 504 int32 enum statusCode
HTML (MAX length: 5120 characters) string contents
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

با نظر دادن به بهبود کیفیت مستندات کمک کنید